Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SIECHNICACH W DNIU 10-03-2020, GODZ. 8:15

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00040049/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 10-03-2020r. o godz.08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o łącznej pow. 71,90m2 położonego: 55-011 Siechnice, ul.Ciepłownicza 13/2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechnica” pod numerem 419 (Adres spółdzielni: 55-011 Siechnice, ul. Fabryczna 22 ) ; uprawniony do lokalu zwyczajowo korzysta z piwnicy o pow. 5,00m2, należącego do uczestnika Katarzyny Choinki poprzednio do dłużnika Jana Choinki ( zgodnie z art. 930§1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy) , dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00040049/1.

Suma oszacowania wynosi 332 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 221 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.