Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYSTRZYCY W DNIU 16-06-2021, GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00032205/4 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 16-06-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: Oława, ul.Brzeska 31/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 281/1 o pow. 0,2500 ha (am-15), położonej: 55-200 Oława, w zachodniej części obrębu Bystrzyca na terenie wsi Janików , w okolicy ulicy Batorego dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00032205/4 należącej do dłużnika Arkadiusza Bączkowskiego. Na działce znajdują się obiekty nietrwale z gruntem związane oraz część dobudówki do budynku nr 2018 znajdującego się na sąsiedniej działce nr 280/4 . Według zaświadczenia Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oławie obiekt ten wzniesiono bez stosownych pozwoleń. Na sąsiedniej działce znajduje się zakład produkcji świec i zniczy. Wzdłuż granicy działki nr 281/1 i 280/4 przechodzi napowietrzna sieć energetyczna ŚN. Oprócz sieci energetycznej w pobliżu granic działki przechodzi sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość sporządzony jest MPZP dla terenu w obrębie wsi Bystrzyca – wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako MN0.4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 173 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 130 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 360,00 zł , którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 15.06.2021r. ( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).