Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOJNOWIE W DNIU 25-02-2021, GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00044069/5 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 713130099) ogłasza, że: dnia 25-02-2021r. o godz.10:00 w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul.Brzeska 31/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 233/54(am-1), grunty orne o pow. 0,1069 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem w trakcie budowy, nie zgłoszonym do użytku i nieujawnionym w księdze wieczystej o łącznej pow. użytkowej 213,70m2 ; stan surowy zamknięty

Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej oraz możliwość podłączenia do sieci gazowej oraz gminnej kanalizacji sanitarnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jako 10MU- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej należącej do dłużnika: Barbara Bednarowska położonej: 55-003 Czernica, Wojnowice, przy skrzyżowaniu ulicy Jelczańskiej i Przylesie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00044069/5.

Suma oszacowania wynosi 488 400,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 366 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 840,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 24.02.2021r. ( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).