Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOJNOWICACH W DNIU 20-10-2021, GODZ. 10:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00044069/5 ORAZ KW WR1O/00044070/5 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul.Brzeska 31/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 233/54(am-1), grunty orne o pow. 0,1069 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym podaszem w trakcie budowy, nie zgłoszonym do użytku i nieujawnionym w księdze wieczystej o łącznej pow. użytkowej 213,70m2 ; stan surowy zamknięty . Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej ; możliwość podłączenia do sieci gazowej oraz gminnej kanalizacji sanitarnej. W miejscowym planie zagospoadrowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jako 10MU- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonej: 55-003 Czernica, Wojnowice, przy skrzyżowaniu ulicy Jelczańskiej i Przylesie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00044069/5 oraz ułamkowej 1/74 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 233/48 o pow. 0,5011 ha położonej pod adresem: 55-003 Czernica, Wojnowice , dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00044070/5 stanowiącą drogę wewnętrzną – ul. Przylesie, zapewniającą sąsiadującym nieruchomościom dostęp do drogi publicznej
(ul. Jelczańskiej lub drogi w granicach działki nr 35/1), przez teren nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna należącej do dłużnika: Barbary Bednarowskiej.

Suma oszacowania nieruchomości KW WR1O/00044069/5 oraz 1/74 niewydzielonej części nieruchomości WR1O/00044070/5 wynosi 493 194,59 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
369 895,94 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 319,46 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 19.10.2021r.
( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).W tydzień przed licytacją wolno oglądać od godz.09:00 do godz.14:00 w kancelarii mieszczącej się: 55-200 Oława ul.Brzeska 31/5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W łĘGU W DNIU 20-10-2021, GODZ. 14:00 W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00028575/7
W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 1066 kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 79/2 o pow. 0,3200 ha , zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, mieszkalnym, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 127,10 m2 ( według pomiarów wykonanych przez biegłego) położonej pod adresem: 55-220 Jelcz-Laskowice, Łęg , przy ul.Polnej 7 A dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00028575/7.
Ogrodzenie nieruchomości nie przebiega po granicach działki zgodnie z dokumentami geodezyjnymi .
Nie dokonano zgłoszenia o zakończeniu budowy i nie wystąpiono o wydanie zezwolenia na użytkowanie
w rozumieniu prawa budowlanego.

Egzekucja z nieruchomości zabudowanej w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej.

Suma oszacowania wynosi 448 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
336 300,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 840,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 19.10.2021r. ( art.962§1 kpc).
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika od godz. 10.00 do 14.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JESZKOWICACH W DNIU 04-11-2021, GODZ. 10:00

GŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00057374/0 ORAZ KW WR1O/00052436/8 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2021r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul.Brzeska 31/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 59/14 o pow. 0,0738 ha. W skład nieruchomości wchodzi działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszemu użytkowym. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako 11MN – teren zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej.
Budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej oraz oddany do użytku
położonej: 55-003 Czernica, Jeszkowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00057374/0 oraz 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 59/12 o pow. 0,095 ha stanowiąca drogę wewnętrzną utwardzoną tłuczniem. Działka zapewnia dojazd do pięciu nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako 10KDW – droga wewnętrzna
położonej: 55-003 Czernica, Jeszkowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00052436/8

Suma oszacowania nieruchomości KW WR1O/00057374/0 oraz 1/6 niewydzielonej części nieruchomości KW WR1O/00052436/8 wynosi 578 967,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 434 225,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 896,70 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 03.11.2021r.
( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OŁAWIE W DNIU 09-11-2021, GODZ. 10:45

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00020385/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 09-11-2021r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do:
Piotr Owczarek
stanowiącej :
działkę nr 5 o pow. 0,7201 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r. : zabudowaną budynkami i budowlami wraz z urządzeniami należącymi do dawnej bazy paliw. Na terenie nieruchomości znajdują się dwa budynki biurowe, budynek przepompowni paliw oraz budynek magazynowy. W granicach działki znajduą się również zbiorniki na paliwo oraz pozostałości urządzeń związanych z dystrybucją paliw. Nieruchomość jest ogrodzona, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanaliacyjnej oraz gazowej.
położonej:
55-200 Oława, ul.Różana 20,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00020385/2

Suma oszacowania wynosi 1 406 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 937 400 00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 140 610,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 08.11.2021r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.