Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA nieruchomości POŁOŻONEj W OŁawie W DNIU 09-02-2024, GODZ. 9:45

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00017186/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1495/16, w dniu 09-02-2024 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 109 (am-1) o pow. 0,0672 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 31.05.2089r. zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym , przykrytym dachem wielospadowym o nachyleniu z dwoma dużymi lukarniami w zabudowie wolnostojącej wraz z garażem dwustanowiskowym o łącznej pow. 318,06m2 – nie oddanym do użytku, nie zgłoszonym do odbioru i nie ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów położonej przy ul. Borsuczej 1 przy skrzyżowaniu z ulicą Zajęczą w Oławie dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00017186/3  ( zgodnie z treścią art. 930§1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie; nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika; w każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy).

Suma oszacowania nieruchomości KW WR1O/00017186/3 wynosi 891 800,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 668 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 180,00 zł, którą należy wpłacić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 08.02.2024r. ( art.962§1 kpc); za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

LICYTACJA nieruchomości POŁOŻONEj W SIEDLACACH/OŁAWA W DNIU 29-02-2024, GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZWJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00060524/1 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29-02-2024r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul.Brzeska 31/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 26 (AM 5) o pow. 0,9431 ha, uprawianej rolniczo położonej w odległości około 300m od terenów rozproszonej zabudowy miejskiej, 800 m od zabudowy zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej oraz około 2 km od zabudowy wsi Siedlce gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00060524/1 .
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 3R- tereny rolnicze.,

Suma oszacowania wynosi 68 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00zł. którą należy wpłacić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 28.02.2024r.
( art.962§1 kpc). Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej zaoferowanej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 następnego dnia roboczego
(art.871 kpc).
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Wpłaty w/w kwot należy dokonać na konto komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.