Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIŁOSZYCACH W DNIU 04-08-2020, GODZ. 9:30

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00059197/9 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: 04-08-2020r. o godz. 09:30 w kancelarii komornika przy ul.Brzeskiej 31/5 w Oławie odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 148/1,148/2 o pow. 0,1642 ha, grunty orne, niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami; granice działek są niewidoczne w terenie położonej: 55-231 Jelcz-Laskowice, Miłoszyce ( w odległości ok. 30-50 m od ul. Harcerskiej ) należącej do dłużnika Mariusz Maniak dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00059197/9.
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość sporządzony jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach – działki nr 148/1, 148/2 oznaczona są jako: 4.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliżniacza z towarzyszącą im funkcją usługową, na niewielkiej części KDW – droga wewnętrzna.

Suma oszacowania 1/4 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 23 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 700,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 360,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 03.08.2020r.
( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

 

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIŁOSZYCACH W DNIU 04-08-2020, GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00007078/0 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 04-08-2020r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika przy ul.Brzeskiej 31/5 w Oławie odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/32 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 148/16, 148/17 (am-2) o pow. 0,0730 ha,grunty orne, niezagospodarowane, porośnięte wysoką trawą i chwastami; nie posiadające bezpośredniego dostępu do mediów położonej: 55-230 Jelcz-Laskowice, Miłoszyce, w odległości ok. 30 m od ulicy Harcerskiej ( droga gruntowa) należącej do dłużnika Mariusza Maniaka, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00007078/0.
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość sporządzony jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach – działki nr 148/16, 148/17 oznaczona są jako: 4.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliżniacza z towarzyszącą im funkcją usługową, na niewielkiej części KDW – droga wewnętrzna.

Suma oszacowania 1/32 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 1 469,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 101,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 146,90 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 03.08.2020r.
( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

 

 

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W NOWYM OTOKU W DNIU 05-08-2020, GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00025298/0 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 05-08-2020r. o godz.10:00 w kancelarii komornika przy ul.Brzeskiej 31/5 w Oławie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości                                                                                                                                       stanowiącej działkę nr 13 (am-79), nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 1,0717ha.
Obecnie odłóg, porośnięty wysoką trawą oraz chwastami należącej do dłużnika: Zuzanny Hrycyszyn położonej: 55-200 Oława, Nowy Otok, w odległości ok. 400 m od drogi asfaltowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( skrzyżowanie ul.Perłowej i Diamentowej), dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00025298/0.

W sporządzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oławy przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem R-1 M- tereny przeznaczone do kompleksowego zainwestowania o głównej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług i produkcji nieuciążliwej wraz z zielenią towarzyszącą, niezbędnymi urządzeniami infrastuktury technicznej oraz obsługą komunikacyjną – rezerwy inwestycyjne.

Suma oszacowania wynosi 117 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 710,00zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 04.08.2020r.
( art.962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OZORZYCACH W DNIU 09-09-2020, GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00050064/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 09-09-2020r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul.Brzeska 31/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do:Michał Łaska
stanowiącej :
działkę nr 144/4 o pow. 0,1748 ha grunty orne. Działka użytkowana rolniczo. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej oraz możliwość podłączenia do sieci wodociągowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 24RM – teren zabudowy zagrodowej
położonej:
55-010 Święta Katarzyna, Ozorzyce,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00050064/5
Suma oszacowania wynosi 35 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 580,00zł , którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 08.09.2020r. ( art.962§1 kpc).
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). W przedmiotowej sprawie nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585)