Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STARYM OTOKU W DNIU 27-10-2020, GODZ. 13:30

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00001549/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 27-10-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja
należącej do: Jan Ptaszkowski
stanowiącej :działki nr 258/5 oraz 263/2 o pow. 1,31 ha zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami garażowo – warsztatowymi; działki nr 110 oraz 123 o pow. 8,78 ha stanowiące nieużytkowane grunty rolne
położonej: 55-200 Oława, Stary Otok,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00001549/1.
W dziale III księgi wieczystej KW WR1O/00001549/1 wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe – służebność mieszkania na rzecz Marii Ptaszkowskiej .
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 974 000,00zł (w tym wartość wyżej opisanej służebności mieszkania ustalonej na kwotę: 33 500,00 zł), a przy cenie wywołania tj.730 500,00zł znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia i nie zostanie wykreślona na wniosek nabywcy po prawomocnym postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości.
Sprzedaż w/w nieruchomości na licytacji za kwotę: 730 500,00zł i wyższą będzie skutkowała pozostawieniem prawa bez możliwości wykreślenia.

Suma oszacowania wynosi 974 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 730 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 97 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 26.10.2020r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.