Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JELCZU-LASKOWICACH W DNIU 01-06-2022, GODZ. 11:00

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00026253/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.06.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę w Oławie przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju o pow. 29,8000m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,50 m2. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego do lokalu – piwnicy nie pokrywa się z powierzchnią obliczoną w trakcie oględzin Powierzchnia netto piwnicy ustalona na podstawie pomiarów wykonanych w trakcie oględzin wynosi 6,50m2. Powierzchnia zawarta w KW wynosi 3,00 m2. Zgodnie z par. 1 Rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 742): jeżeli dane zawarte w wyciągach z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów i budynków, w szczególności dotyczące powierzchni lub sposobu korzystania z nieruchomości , nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, w opisie nieruchomości podaje się stan rzeczywisty i wyjaśnia na czym polega niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną c.o. z gminnej sieci ciepłowniczej a c.w. z podgrzewacza elektrycznego.
Lokal położony jest przy Al.Wolności 11 B/2 w Jelczu-Laskowicach
dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00026253/0 i stanowi własność dłużnika: Zbigniew Kośmiński i jego małżonki Beaty Kośmińskiej na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Z własnością nieruchomości związany jest udział 370/10000 w częściach wspólnych nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW WR1O/00021120/4

Suma oszacowania wynosi 151 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 775,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
15 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 31.05.2022r.
Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Oławie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: 239/20MB). Termin oględzin lokalu wyznaczono na dzień 30.05.2022 r. w godz. od 17:00 do 17:30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GROBLICACH W DNIU 01-06-2022, GODZ. 12:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KW WR1O/00056535/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 01-06-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, sypialni, łazienki, przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym ( balkonem) o łącznej pow. 73,90m2 położonego przy ul. Polnej 72/4 w Groblicach gmina Siechnice dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00056535/0 stanowiącej własność dłużnika Agnieszki Daraoui.
Z własnością lokalu związany jest udział 501/10000 w częściach wspólnych i w prawie własności działki 144/11 opisanej w księdze wieczystej KW WR1O/00050807/6.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 384 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 075,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 410,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto albo na książeczkę oszczędnościową banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.