Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OŁAWIE W DNIU 09-11-2021, GODZ. 10:45

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00020385/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 09-11-2021r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do:
Piotr Owczarek
stanowiącej :
działkę nr 5 o pow. 0,7201 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r. : zabudowaną budynkami i budowlami wraz z urządzeniami należącymi do dawnej bazy paliw. Na terenie nieruchomości znajdują się dwa budynki biurowe, budynek przepompowni paliw oraz budynek magazynowy. W granicach działki znajduą się również zbiorniki na paliwo oraz pozostałości urządzeń związanych z dystrybucją paliw. Nieruchomość jest ogrodzona, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanaliacyjnej oraz gazowej.
położonej:
55-200 Oława, ul.Różana 20,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00020385/2

Suma oszacowania wynosi 1 406 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 937 400 00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 140 610,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 08.11.2021r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.